خوش امدید/همیشه وهمه جا كتاب/


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

دونهی برف مثل تمام دونههای برف در آسمان متولد شد و در همان لحظهی تولد، مثل تمام دانههای برف دیگر فرود آمد. دونهی برف همینطور كه داشت فرود میآمد، خیالپردازی میكرد: «من از این ابر میگذرم. از ابر بعدی میگذرم. بعد همه من را از زمین میبینند. همه میایستند تا من را ببینند. در همه جا ترافیك میشود. دهن همه از دیدن من باز میماند. قطارها از ریل خارج میشوند.
ماشینها تصادف میكنند. عابرین پیاده همه به هم میخورند و روی زمین میافتند و چیزی نمیگذرد كه از این عابرین پیادهی نقش زمین، یک تپه درست میشود و من بدون توجه به این همه سینهچاك و كشته و خرابی، به آرومی از برابر همهی چشمها خواهم گذشت».
1- دم غنیمتدار:
در ماههای آخر، بسیاری از دانشآموزان در فضا میروند و به فکر خوشی یا ناخوشی بعد ازکنکور هستند که اگر خوب شد، چه میشود و اگر خوب نشد، چه ...

یادتان باشد، خوب شدن یا نشدن به همین زمان حال شما وابسته است. در کنکور سه دورهی طلایی برای مطالعه وجود دارد. اولی تابستان، دومی عید و سومی که از همه مهمتر است، ماه آخر. تجربه نشان داده است که بعد از عید، داوطلبان خوب ریزش دارند. آنهایی که به فکر بد کار کردن در گذشته هستند و فرصت باقیمانده را برای رسیدن به اهدافشان، کافی نمیبینند. اما غافل از آن هستند که اصل درس خواندن برای کنکور، همین 2 ماه آخر است و زمان برای تحول و تغییر، کافی است.
دانهی برف در خیالات خود سیر میکرد که صدای آوازی كه از سمت راستش میآمد، رشتهی خیال او را پاره كرد. او به سمت راست نگاه كرد و در كمال وحشت، دانهی برف دیگری را دید که از او خیلی بزرگتر و زیباتر بود و با سرعت بیشتری نسبت به او به سمت زمین حرکت میکرد. دونهی برف با اندوه گفت:
«باید كاری كنم، وگرنه كسی نیم نگاهی هم به من نمیاندازد».
2-  سرت به لاک خودت باشد :
یکی از آفت ماههای آخر این است که دانشآموزان مدام از هم میپرسند: که چند دور خواندی؟ چند تست زدی؟ چقدر میخوانی؟ ترازت چقدر شد؟ رتبهات چند شد؟ و ...
ببینید، انسانهای روی زمین گاهی در یک نکته به هم شبیه هستند و گاهی به هم شباهتی ندارند! گاهی اوقات یک دانشآموز برای یک مبحث، باید 1000 تست و 100 ساعت وقت بگذارد تا در آن مسلط شود و دیگری در 100 تست و 10 ساعت. اینکه مدام از هم چنین سؤالاتی میکنید، شاید بیدلیل احساس کنید که عقب هستید، کم کار کردهاید و به جایی نمیرسید! در حالیکه شاید با همین نوع مطالعه و کمی تلاش بیشتر، به نتیجهی مطلوب دست یابید. پس کمتر از نوع و جزئیات درس خواندن دیگران بپرسید و از مقایسه کردن خود با دیگران پرهیز کنید. در این راه بهتر است برای اطمینان از درست بودن کارهایتان، از مشاوران با تجربه بهره بگیرید.
دانهی برف با خود گفت: ( چیزی دیگر به زمین نمانده و دانه برفهای بسیاری از من سریعتر و جلوترند. من میخواستم اولین برفی باشم که به زمین میرسم اما حالا...) احساس کرد که دیگر رمقی برای ادامه ندارد.
3-در راه قدم نه، زمان تو را میخواند
 شاید فکر کنید که دیگر تا کنکور فرصت چندانی نمانده و دیگر آب از سر ما گذشته و ... از نظر زمانی شما چهار ماه دیگر فرصت دارید. حتماً تعجب میکنید و با خود میگویید: 2 ماه. اما شما در پاییز و زمستان، در روزهایی که مدرسه میرفتید، روزی نهایتاً 6 تا 7 ساعت میخواندید، اما الآن تعطیل هستید و میتوانید تا 12 یا 13 ساعت در روز مطالعه کنید، یعنی در هر ماه معادل 2 ماه میشود درس خواند، پس چهار ماه دیگر زمان دارید.
اگر حساب کنیم که یک داوطلب باید 9 ماه مستمر برای کنکور بخواند، پس تقریباً نیمی از راه هنوز مانده است. اما متأسفانه تجربه نشان میدهد که بسیاری قدر این زمان را نمیدانند و احساس میکنند که وقت کم است و مباحث بسیاری مانده است که هنوز نخواندهاند. اما دوستان گزینه‌‌ی دو، باور کنید که اصل درس خواندن همین چهار ماه آخر است و کسی برنده است که این ماههای آخر را مثل یک حرفهای رفتار کند.
دانهی برف با خود گفت: درست است که نمیشود اول باشم؛ اما نمیخواهم که آخر هم باشم. من میخواهم فرود باشکوهی داشته باشم و مثل یک قهرمان، همهی تلاشم را بکنم. کمی آرام گرفت. نفسی تازه کرد و به راه دوباره بازگشت. اندکی بر سرعت خود افزود و از چندین برف دیگر سبقت گرفت.
4- واقعبین باش و برتلاشت بیافزا:
بسیاری از دانشآموزان هستند که هدف رتبههای 2رقمی یا تک رقمی دارند که این خود نوعی اشکال است و اصولاً برای رتبه نباید درس خواند و برای رشتهی موردعلاقه باید هدفگذاری کرد. اما اگر قرار باشد که اهداف دست نیافتنی را انتخاب کنیم که با وضعیت حال خودمان زمین تا آسمان فاصله داشته باشد، به این ترتیب، همیشه احساس درجا زدن میکنیم. کار درست اینست که اهداف خود را در فاصلهی کمی بالاتر از وضعیت حال خود قرار دهیم. 

هدفی که خودمان باور کنیم باقدری تلاش بیشتر در این 4 ماه، به آن دست خواهیم یافت. یادتان باشد که اگر احساس میکنید که قسمتی از مطالب را فراموش کردهاید، این حالت کاملاً طبیعی است و با مرور و دوبارهخوانی بر طرف خواهد شد. اما این مهم است که بدانید لازم نیست کل صفحات کتب و جزوات را به یاد داشته باشید. شما برای امتحان تستی خواندهاید، نه برای امتحان تشریحی. شاید ممکن است فکر کنید، کل یک فصل را کامل فراموش کردهاید. چند تست از آن فصل جلوی خود قرار دهید، آنوقت خواهید دید که با دیدن گزینهها بسیاری از مطالب در ذهنتان تداعی میشود.
دانهی برف به زمین نزدیک شد. حالا خانهها پدیدار میشدند. سعی کرد آرام و خونسرد باشد. او کودکانی را دید که چشمانشان برق میزد و فریاد میکشیدند (داره برف مییاد). دانهی برف احساس کرد که چقدر از برف بودن خود راضی است. احساس کرد، زبیا و پیروز است. لبخندی زد و آرام بر کلاه آبی پسرکی نشست.
5- اندکی صبر، سحر نزدیک است:
در این چهار ماه باقیمانده میتوانید متحول شوید. روزانه دستکم 10 تا 12 ساعت مطالعه کنید و با آرامش و بدون عجله تلاش کنید. به زودی اطرافیان میتوانند دور افتخار شما را در میدان مسابقه شاهد باشند.
برچسب ها: باید و نبایدها در ماه های آخر،
ارسال توسط mohsen fathi
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 2 اردیبهشت 1390
(اعتماد به نفس، کلید موفقیت)
 شب از نیمه گذشته بود اما خواب هنوز با چشمانش غریبهگی میکرد. یک بار دیگر در رختخوابش جابجا شد و سعی کرد آب دهانش را از گلوی خشک شدهاش فرو دهد. اما با این کار، فقط مزهی تلخی را در دهانش احساس کرد. دیگر طاقت نیاورد. بلند شد و روی لبهی تختش نشست. یک لیوان آب خورد و با این کار صدای ضربان قلبش را که بیاختیار در گوشش پیچیده بود، کمتر کرد.
خیلی کلافه شده بود و با خود میگفت: آخر چرا باید حالم اینطوری باشد؟ من که همهی کارهایم را انجام دادم. درسهایم را خوب خواندم. تستهایم را زدم. آمادگی خوبی را به دست آوردم. پس چرا؟ این چرا و چراهای دیگر، ذهنش را انباشته کرده بود. خیلی کلافه شده بود. چشم‌‌هایش را بست و صورتش را محکم در دستانش گرفت.
دلش میخواست حسابی گریه کند. آخر این چندمین شبی بود که اینجوری شب را به صبح میرساند. در ضمن، روزها هم وضعش از این بهتر نبود. هر چقدر هم که به زمان کنکور نزدیکتر میشد، این احساسات را در خودش بیشتر و بیشتر حس میکرد. افکار مزاحمی مثل یک لحظه آرامش نمیگذاشتند. یاد اون روزی افتاد که مادرش در مهمانی، جلوی مهمانها کلی ازش تعریف کرده بود و از تلاش و پشتکارش گفته بود.
یاد پدرش افتاد که با وجود مشغلههای کاریش شب که به خانه آمده بود، کتاب تستهایی را که صبح به او سفارش داده بود از یاد نبرده بود. یاد عمویش افتاد که هر وقت میخواست صدایش کند، بلند میگفت: خانم دکتر! یاد خالهاش افتاد که چطور از امید پسرخالهاش که پارسال دانشگاه قبول شده بود، تعریف میکرد. یاد ....
سرش داشت منفجر میشد. دلش میخواست تمام این روزها مثل یک خواب، سریع تمام شوند. یک خواب که آخرش خوب باشد. یک خواب که آخرش آرامش باشد، آره، آرامش .... یک قطره اشک، آرام روی گونههایش سُر خورد ...
چگونه اعتماد به نفس لازم برای کنکور را کسب کنیم؟
دوستان عزیزم، تصویر توصیف شده در سطرهای قبلی این نوشته، شاید تصویر خیلی از شما دوستان کنکوریم در روزهای باقیمانده تا کنکور باشد. اما به راستی چرا بسیاری از افراد با وجود مطالعه و تلاش خوب، اعتماد به نفس لازم برای شرکت در آزمون را ندارند؟
اعتماد به نفس، همان احترام به دانش‌‌های حوزه، ارزشمند داشتن تلاشها و مطالعات قبل از کنکور و در مجموع، تصویر مثبتی است که داوطلب از خود در ذهنش میسازد و پرورش میدهد.
برای رسیدن به چنین تصویری، توجه به نکات زیر میتواند مؤثر باشد:
1- برنامهریزی دقیق، کلید اعتماد به نفس مستحکم:
معمولاً کسانی که مسیر ویژهای را چه از نظر زمانی و چه از نظر حجم کارهایی که باید در یک زمان خاص انجام دهند را برنامهریزی میکنند، اعتماد به نفس بیشتری را احساس میکنند. سعی کنید جدولی از کارهای انجام نشده تهیه کنید و با توجه به زمان باقیمانده، آنها را اولویتبندی کنید. واقعبین باشید. انجام تمام کارهایی که باید در یک سال انجام میدادید، در زمان اندک میسر نیست. باز هم تأکید میکنم، واقعبین باشید و کارها یا دروس مهمتر و کلیدی را در اولویت قرار دهید.
2- عوامل ایجاد اضطراب و کاهش اعتماد به نفستان را شناسایی کنید:
اگر در درس ادبیات از شما بپرسند، فاعل جمله را چگونه پیدا میکنید، خواهید گفت: فاعل یعنی کنندهی کار و با پرسش چه کسی یا چه چیزی مشخص میشود. مثلاً در ج کلمهی علی کتاب ها را برد. شما برای پیدا کردن فاعل از خود میپرسید، چه کسی کتابها را برد؟ و یا چه چیزی کتابها را برد؟ پاسخ کاملاً مشخص است. فاعل جمله، علی است. 

شاید از خود بپرسید، چه ربطی بین فرمول پیدا کردن فاعل و به دست آوردن اعتماد به نفس میتواند وجود داشته باشد!!! پارهای از اوقات احساس اضطراب چنان در وجود ما شعله میکشد که ما بیخبر از عامل به وجود آورندهی اضطراب، درگیر حاشیههای آن میشویم، بدون آنکه به درستی قادر به شناسایی عامل به وجود آورنده باشیم. از خود راجع به اضطراب درونیتان سؤال کنید. چه کسی در من اضطراب ایجاد کرده است؟ چه چیزی در من اضطراب ایجاد کرده است؟ با شناسایی عامل به وجود آورندهی اضطراب، میتوانید تنها در مورد آن عامل به راهحل برسید، نه این که اضطراب، کل آرامش شما را بگیرد.
3- قانون همه یا هیچ:
بعضی از افراد عادت دارند که به همه چیز با بدبینی نگاه کنند. این افراد هیچگاه به استعدادها و داشتههای خود توجهی ندارند. مثلاً اگر یکی از این افراد در درس خاصی، نمرهی بالایی بگیرد، آن را به شانس نسبت میدهد و یا این که اینگونه توجیه میکند که همه میتوانند این نمره را کسب کنند. اما اگر همین فرد در درس دیگری چند سؤال را غلط جواب بدهد و یا پاسخ ندهد، توجیهاش این خواهد بود که من در کل چیزی بلد نیستم و یا این که همه میتوانند بهترین باشند به جز من ... سعی کنید کمالگرایی منفی را از خود دور کنید. تلاش را جایگزین تمام کمبودها کنید. یاد بگیریم به جای لعنت به تاریکی، شمعی روشن کنیم.
4- والدین، وزنههای اعتماد به نفس فرزندان:
یاد بگیریم که والدین ما ستونهای مستحکمی هستند که ما با آرامش میتوانیم به آنها تکیه کنیم. به جای تفکرات منفی و فاصله گرفتن از آنها بهتر است راجع به افکار و اضطرابهایتان با آنها صحبت کنید و راهنمایی بخواهیم. والدین همه میتوانند با ایجاد محیطی آرام و ایجاد ارتباط عاطفی عمیق و همچنین پرهیز از انتظارات خارج از توانمندیهای فرزندان و عدم مقایسهی فرزند خود با دیگران، وزنههای سنگینی در سبد اعتماد به نفس فرزند خویش باشند.
5- یاد خدا، آرامبخش قلبهاست.
به راستی چه منبعی قویتر از خداوند برای کسب آرامش و بالا بردن اعتماد به نفستان وجود دارد. سعی کنید هر روز زمان خاصی را برای راز و نیاز با خداوند بزرگ اختصاص دهید. خواستههای خود را از صمیم قلب از او بخواهید و مطمئن باشید که خداوند بهتر از هر کسی به مصلحت بندگانش آگاه است. به درستی آرامش حقیقی از آن خداوند است.برچسب ها: روان شناسی، تو می تونی، من می دونم...،
ارسال توسط mohsen fathi
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 13 فروردین 1390

علی مددپور / رتبهی 316 / رشته: مهندسی مکانیک / تهران / گروه ریاضی
ملیکا عرق بیدی کاشانی / رتبهی 116/ رشته: دندان پزشکی/ شیراز / گروه تجربی
بهاره سامانی / رتبهی: 908 / رشته: مدیریت بازرگانی / تهران/ گروه انسانی 
میزان اهمیت دروس پایه در کنکور چقدر است؟ این دروس چه تأثیری بر رتبه‌ی شما داشتند؟
به اندازهی تعداد سؤالاتی که از آنها میآید. به هر حال اگر پایه ضعیف باشد، نه درسهای پیش خوب فهمیده میشود و نه نتیجهی کنکور.
خیلی اهمیت دارد. حداقل 70 درصد سؤالات را شامل میشود. مطمئناً برای گرفتن رتبهی خوب باید دروس پایه هم مطالعه شود.
به نظر من دروس پایه در کنکور بسیار حائز اهمیت میباشد، بهطوریکه تقریباً پاسخگویی به 40 درصد از سؤالات، مبتنی بر فهم صحیح از این دروس است و تقریباً میتوانم بگویم که در مدت زمانی که برای کنکور مطالعه میکردم، توجه ویژهای به این دروس داشتم.
دانش آموزان سالهای اول و دوم دبیرستان برای رسیدن به موفقیت، بایدچگونه برنامهریزی کنند؟
برنامهی مدرسه خودشان را اجرا کنند و همگام با مدرسه تمامی دروس را مطالعه کنند.
باید دروس اختصاصی را خیلی مفهومی بخوانند. با زدن تستها و حل سؤالات مختلف، دروس عمومی را هم آنقدر بخوانند تا مسلط شوند، نه این که به مقطع پیشدانشگاهی که رسیدند، دروس برایشان جدید باشد.
الف- تلاش و کوشش مستمر و در نهایت توکل کردن به خدا.    ب- مشخص کردن هدف پ- فکر کردن به هدف    ت- درنظر گرفتن تواناییهای شخصی
در دوران نوروز چه توصیهای به دانشآموزان دبیرستانی دارید؟
در دوران نوروز، من خودم مشغول المپیاد بودم. به نظر من کلاً در دبیرستان اگر علاوه بر کمی تفریح، فعالیت درسی هم انجام شود، بهتر است. چون سبب میشود از فضای مطالعاتی فاصله نگیریم.
دورهی درسهای خوانده شده را شروع کنند تا پس از دورهی نوروز، یک بار تمامی دروس را دوره کرده باشند.
سعی کنند حتیالمقدور به اهداف درسی که در ایام نوروز برای خود مشخص کردهاند، دست پیدا کنند و اوقات فراغتی را برای خود در نظر بگیرند. البته این مهم در گرو برنامهریزی صحیح و هماهنگی بیشتر با خانواده میسر میشود.
شما در سالهای پایه به طور متوسط، چه میزان در هفته درس میخواندید؟ چه میزان درس خواندن را برای موفقیت کافی میدانید؟
در مورد درسهای مربوط به کنکور حدود هفته ای 6 یا 7 ساعت مطالعه میکردم.
در سالهای پایه روزی 4 ساعت درس میخواندم، اما بهتر است که در روزهای تعطیل، 8 ساعت مطالعه داشته باشند.
بهطور معمول 40 ساعت در هفته درس میخواندم که با توجه به شرایط، این ساعت متغیر بود. به نظر من توان فردی، بهترین تعیین کنندهی میزان مطالعه است.
به دانشآموزان دبیرستانی برای افزایش انگیزهی درس خواندن، چه پیشنهادی دارید؟
تحقیق در مورد آیندهی تحصیلی و انتخاب شاخهای از علم به عنوان هدف تحصیلی و علاقهمند بودن به آن شاخه، بهترین راه است.
اگر یک هدف بزگ داشته باشند و دائم به آن فکر کنند، خود به خود، متناسب با آن درس میخوانند.
به اهداف خود فکر کنند و سعی کنند اهدافشان را ارتقاء دهند.
دانشآموزان سال سوم دبیرستان برای موفقیت در امتحانات نهایی چگونه باید برنامهریزی کنند؟
بهترین راه، مراجعه به مشاوری است که شما را از قبل میشناسد (مانند مشاور مدرسه) و تنظیم کردن و اجرای برنامهشان را با کمک مشاور انجام دهند.
باید دروس را مفهومی بخوانند و متن کتاب درسی را (چه عمومی و چه اختصاصی) خوب مطالعه کنند.
به برنامههای مشاورهای ارائه شده، به طور جدی عمل کنند تا بتوانند به اهداف خود دست یابند.
برچسب ها: رتبه های برتر کنکور سراسری 89 از تجربیات خود میگویند...،
ارسال توسط mohsen fathi
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 9 بهمن 1389

امتیاز ما نسبت به آنها که غرق شدند فقط این بود که ما به طبیعت احترام گذاشتیم و نشانه های سر راه خود را جدی گرفتیم.

 

روزی بین شاگردان شیوانا در مورد معنای مثبت نگری و خوش بینی و منفی نگری و بدبینی اختلاف افتاد. یکی از شاگردان خود را به شدت مثبت اندیش و مثبت نگر می دانست و معتقد بود که هر اتفاقی در عالم به خیر اوست و دیگری معتقد بود که مثبت اندیشی بیش از حد، نوعی ساده لوحی است که باعث می شود فرد مثبت نگر جنبه های منفی و خطرناک زندگی را نبیند و بهتر است انسان همیشه جانب احتیاط را رعایت کند و بنا را بر این بگذارد که در هر اتفاقی که قرار است رخ دهد شاید خطری نهفته باشد.ادامه مطلب
ارسال توسط farhad bagheri
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 بهمن 1389
کتاب سال سوم، دارای تفاوتهایی محسوس با سال دوم و پیش دانشگاهی میباشد. از ویژگیهای خاص این کتاب، دارا بودن حجم فشرده و سنگینی از مباحث در کنار آیات و روایت متعدد میباشد که مستلزم تکرار زیاد متن کتاب برای بالابردن بازده در یادگیری میباشد. برای آنکه به نتیجهای مطلوب در این راستا دست پیدا کنیم، هر درس و نکات مخصوص آنرا بررسی مینماییم تا انشاءا... درصد خطای ما در این کتاب در آزمون سراسری، به صفر برسد.

مبحث اصلی موردنظر در کتاب دین و زندگی3، بررسی اصل هدایت است که در این راستا با فلسفه نبوت، امامت و ضرورت وجود حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری میپردازیم. 

بخش دوم به بررسی مباحث اخلاقی و احکام نظام خانواده خواهد پرداخت که فراگیری آن مطالب با دقت شما عزیزان، بسیار سهل خواهد بود. توجه داشته باشید که در این میان، اندیشه و تحقیقهای هر درس به خصوص آن دسته سؤالاتی که به بررسی آیات میپردازند، بسیار مهم و قابل توجه خواهند بود. در اینجا از درس یکم به بررسی ضرورت اصل هدایت خواهیم پرداخت و در درس شانزدهم با بررسی نقشهای زن و شوهر در خانواده، مطالبمان را به پایان میرسانیم:

درس یکم: 
این درس، ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی خاص انسانها را بیان مینماید. متن درس، بسیار مهم است به خصوص که دارای 6 تیتر و موضوع است که جملات ذیل هر تیتر و ارتباط با آن موضوع، بسیار مهم است و باید با تفکیک آنها، تسلط لازم را بهدست آورید. صفحه پایانی درس، منطقه ای مناسب برای طرح تست است. ویژگی پاسخها، جدول اطلاعات و داشته های مورد نیاز برای رسیدن به پاسخ نیازهای اساسی که با دسته بندی به راحتی میتوان بر نکات آنها مسلط شد. حتماً در این مباحث، به سؤالات معکوس که طرح میگردد، توجه شود یعنی با دادن جمله ای یا مثالی، موضوع یا ویژگی خاص را بخواهند.

درس دوم: 
پس از اینکه در درس نخست به این نتیجه رسیدیم که انسان خود به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهایش باشد، در این درس، به بحث نبوت وارد میشویم. دقت نمایید ابتدا متن درس مطالعه گردد و سپس به بررسی آیات آن بپردازید. به تعاریف هدایت عامه و هدایت خاص و آیات مرتبط با آنها و هدایت ویژه انسان و آیات مرتبط با این مفاهیم، دقت نمایید. روایت امام کاظم(ع) به صورت تفکیک شده و همچنین نکات موجود در پاراگراف مربوط به نفش عقل در هدایت الهی، اهمیت بالایی دارد.

درس سوم: 
توصیه میکنم که این درس را به دو درس نامه منفک تقسیم نمایید و سپس به مطالعه آن بپردازید. قسمت اول، از ابتدای درس تا انتهای ویژگیهای پیامبران و قسمت دوم، ختم نبوت تا انتهای آن. در بخش نخست، با همان سبک کروشه بندی مطالب و جزءبه جزء کردن آنها، تسلط خود را بالا ببرید، مخصوصاً در مبحث دین واحد، به صورت دقیق آیات و ارتباط آنها با متن درس را بررسی کنید. در قسمت علل تجدید نبوتها، به ارتباط متن و احتمالاً آیه و روایت با تیتر موردنظر دقت فرمایید و در مبحث عصمت انبیاء، نکات آن به خصوص روابط علی- معلولی موجود مانند ضرورت عصمت در حوزه رسالت و ادله آن را با دقتی خاص موردنظر قراردهید. در قسمت دوم، با همان سبک جزءبه جزء کردن مطالب، تا علت چهارم ختم نبوت یعنی پیشبینی راههای پاسخگویی به نیازهای زمانه پیش میرویم که در اینجا باید توجه ویژه را مبذول فرمایید.

درس چهارم: 
موضوع درس، پیرامون اعجاز قرآن و جنبه های آن است. در ابتدا، تحدی و آیه مرتبط با آن، قسمت آغازین کارها را تشکیل میدهند. در ادامه جنبه های اعجاز قرآن باید با دقت ویژهای بررسی شوند. نخست متن زیر هر سرفصل را تقسیم نمایید و با تکرار کافی، این تسلط را در خود ایجاد کنید تا با دیدن هر جمله، بتوانید موضوع آن را تشخیص دهید. سپس در قسمتهایی که آیه ای مرتبط با موضوع درس وجود دارد، باید بتوانید بر مفهوم کلی آن نیز تسلط پیدا نمایید و موضوع آن را تشخیص دهید.

درس پنجم: 
از لحاظ اهمیت، موقعیت ویژهای را به خود اختصاص میدهد. موضوع درس، پیرامون مسؤولیتهای چهارگانه پیامبر(ص) است. ابتدا سه قلمرو اول تا ولایت معنوی را به طور کامل با دسته بندی مطالب بررسی نمایید، به ویژه مبحث ولایت ظاهری که خود از سه منظر، قابل بررسی و اثبات است. توجه نمایید نکات این قسمت را باید با دقتی بالا و بسیار دقیق و ریز مطالعه نمایید. پس از این، به بررسی آیات ابتدای درس بپردازید. سپس در پایان، به مطالعه ولایت معنوی بپردازید. برای این قسمت توصیه میکنم حتماً به صورت خلاصه برداری، مباحث را تقسیم نمایید؛ نخست بررسی ولایت الهی به صورت عام یعنی برای تمام موجودات و خاص برای انسانهای مؤمن و مخلص و ولایت خاص و ویژه الهی برای پیامبر اسلام(ص). سپس به بررسی نتیجه این ولایت ویژه میپردازیم که پیغمبر(ص) به مقام ولایت معنوی میرسد و این مقام را بررسی مینماییم به صورت تعریف و تقسیم آن به صورت عام برای تمام موجودات و خاص برای انسانهای مؤمن و مخلص است.

درس ششم: 
برخلاف حجم بالای آن، از دروسی است که مطالعه و بررسی اش، بسیار آسانتر از دیگر مباحث میباشد. نخست آیات ابتدایی درس را بررسی نمایید، آن هم با تسلطی کامل بر روی متن و ترجمه و مفاهیم آن، سپس هر کدام از آیات و روایات با متنهای پیرامون آنها را به طور دقیق بررسی نمایید به خصوص آندسته از آیات و روایاتی که با علامت ویژه باید متن آنها حفظ گردد و همچنین پیامهای مرتبط با آنها.

درس هفتم: 
آیات ابتدایی این درس، اهمیتی در خور توجه دارد. دقت فرمایید که متن و مفهوم این آیات علاوه بر ارتباط با پیام درس که تیتر خلاصه در آیه آخر است، دارای نکاتی خاص پیرامون سنتها و آزمایشهای الهی میباشد. متن درس نیز با دربر داشتن مقدمه و سپس ورود به مشکلات عصر پس از پیامبران به صورت تقسیم بندی جزءبه جزء و همچنین مرتبط با هر تیتر، قابل بررسی و تسلط است.

درس هشتم: 
این درس نیز مانند درس هفتم، دارای نکاتی خاص در آیات میباشد که توجه و تمرکز خاص شما عزیزان را طلب میکند. همانگونه که در گذشته نیز گفته شد، در این درس که ما دارای تیترهای متنوعی هستیم، تستهایی به صورت معکوس، بخت بیشتری برای طرح دارند، همچنان که باید به نکات ریز این درس توجه داشته باشید. به ویژه مباحث آگاهی بخشیدن به مردم و تقیه و بخش پایانی درس، دارای نکاتی مهم هستند.

درس نهم: 
مقدمهی آغازین این درس، خود برای طرح سؤال بسیار مهم است. هر سؤالی که به صورت سرتیتر مطرح میشود، خط کلی مطالعه مبحث موردنظر را به شما میدهد. علت غیبت، روایات و آیات مرتبط با آن، رهبری امام و تعریف غیبت، زمان ظهور و تعیین آن و روایات مرتبط و همچنین اوصاف یاران امام و روایات مرتبط، با یک دسته بندی دقیق به راحتی قابل تسلط است.

درس دهم: 
آیات ابتدایی درس، با محدودیت پیام پیروزی حق در آینده تاریخ، اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص دادهاند. لازم به ذکر است متن درس نیز با توجه به وجود نکات ریز برای طرح سؤال، بسیار مهم میباشد. بررسی موعود در هر یک از ادیان، موعود در اسلام، اصل انتظار و پویایی شیعه در طول تاریخ و همچنین نکات بسیار مهم ذیل تیترهای مرتبط با مسؤولیتهای منتظر با روایات متصل به آنها، درسی ویژه برای طرح سؤال را در این قسمت از کتاب پیش روی ما قرار دادهاند.

درس یازدهم: 
پس از بررسی ضرورت تداوم مسؤولیتهای امامت در عصر غیبت کبری، به بررسی راه حل قرآنی یعنی فقه در آیه مربوطه و نکات مرتبط با آن میپردازیم، سپس به بررسی دقیق روایات، هم از حیث متن و هم از لحاظ مفاهیم آن اقدام مینماییم، تعریف تقلید، مرجع، ولی فقیه شرایط مرجع راههای شناخت آن، از نکات مهم این درس است. دقت نمایید قسمت «چند نکته ارزشمند» از قسمتهای مهم این درس است که نکات ریزی را در دل خود جای داده است.

درس دوازدهم: 
در ادامهی مباحث درس یازدهم، به بررسی چگونگی گزینش ولی فقیه و شرایط شرعی و عرفی او میپردازیم. دقت نمایید تیترهای این درس که در قالب سؤال مطرح میگردد، خط مطالعاتی مناسبی را به شما میدهد. این مباحث را حتماً با تفکیک جزءبه جزء با مرور فراوان مطالعه نمایید. شاید بتوان گفت مهمترین قسمت این درس، نامه امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر میباشد. هر بخش از نامه را با علت مرتبط با آن، به خوبی بررسی نمایید. همچنین مسؤولیتهای مردم نبست به حکومت و دو فرمایش علی(ع) در صفحات 179 و 180 کتاب، برای طرح به صورت جاخالی و پرسش بسیار مهم هستند.

درس سیزدهم: 
این درس به بررسی خویشتن شناسی و جایگاه آدمی میپردازد. متن درس را جزءبه جزء نموده و مطالعه نمایید، تا صفحه 196 و 197 که آیات و روایات این دو صفحه، از حیث مفهوم و متن، بسیار حائز اهمیت میباشند. در ادامه درس، دوباره به بررسی آیاتی پیرامون راه پرورش کرامت میرسیم. دقت نمایید صفحه آخر درس و روایات امیرالمؤمنین(ع) و همچنین نکات ذکرشده پیرامون آن، بسیار مهم میباشد.

درس چهاردهم: 
نکات آیات را بررسی نموده، سپس به متن درس با تفکیک نکات میپردازیم به خصوص طرح جمله یا آیهای که مرتبط با زمینه های طبیعی تشکیل خانواده میباشد، در اینجا بسیار مطرح است. این سه درس آخر کتاب سوم، با اندکی دقت میتواند شما را در مواجهه با تستهای مرتبط با آرامش ویژه روبه رو نماید.

درس پانزدهم: 
همانند درس چهاردهم، با تقسیمبندی درس به صورت جزءب هجزء و جمله به جمله و تأکید بر روایات، مطالعهای آسان را درپی خواهد داشت.

درس شانزدهم: 
پس از بررسی آیه، به بررسی شرایط ازدواج بپردازید و دقت نمایید بررسی نقشهای هر کدام از زن و مرد، بسیار مهم است. دقت کنید که فضای حاکم بر این سه درس پایانی و متفاوت با دروس گذشته سوم، حساسیت و دقت شما را در مطالعه کاهش ندهد به خصوص آنکه این درس پایانی، با توجه به تنوع تیتر در بیان مسؤولیتهای زن و مرد در زندگی و وجود روایات متعدد و مرتبط با هر مسؤولیت اهمیتی خاص را به خود اختصاص داده است.

در پایان مایلم شما دوست عزیز به یک جمع بندی کلی از کتاب سوم توجه فرمایید:

این کتاب در متن خود، نکات خواندنی بیشتری نسبت به دو کتاب دوم و پیش دارد بنابراین لازم است که متن دروس را به صورت کروشه و جزءبه جزء تقسیم نمایید تا تسلط لازم را به دست آورید.
در ذیل آیات چه در ابتدا و چه در متن درس به ویژه آیات در بین دروس، نکاتی در متن وجود دارد که ارتباط آنها با آیات، حائز اهمیت است.
به تستهای معکوس از متن، روایت و آیه که مرتبط با تیتری خاص میباشند، توجه فرمایید.
در بین آیات دروس 7 و 8 و 10 متن این آیات شریفه، دارای اهمیتی خاص هستند.
از متن تفکر در آیات غیرمحذوف دروس و همچنین اندیشه و تحقیقها غفلت نفرمایید.

با امید موفقیتی چشمگیر در آزمون سراسری با توکل بر خداوند مهربان برای شما دوستان عزیزارسال توسط mohsen
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 بهمن 1389

نكاتی كه باید در واج‌شماری یا واج‌نگاری در نظر گرفت:
1 - درست خواندن واژه («شعوَذه» هفت واج است.)
2 - «ه» ملفوظ، یك واج است («به» به معنی بهتر سه‌واج است، ولی حرف اضافه كه باشد دو واج.)
3 - «و» معدوله، شمرده نمی‌شود («خواهر» پنج واج است.)
4 - دو تلفظی‌ها به دو شكل واج‌شماری می‌شوند («آسمان» هم می‌تواند شش‌ واج باشد هم هفت واج)
5 - واژه‌ها یا هجاهایی كه با «اَ»، «اِ»، «اُ» و «آ» آغاز می‌شوند، یك صامت دارند (آب: ءاب/ قرآن: قُرءان)
6 - «و» و «یـ» اگر مصوت باشند یك واج‌اند و اگر صامت، مصوت پیش از آنها هم شمرده می‌شود (سیر: سه واج/ سِیر: چهار واج)

نكاتی كه در تك‌واژ و واژه‌شماری باید در نظر گرفت:
1 - كسره‌های تركیب‌های وصفی و اضافی و واژه‌هایی چون تخت خواب، تك واژند ولی كسره حروف ؟؟اضافه چنین نیست. (برایِ/ لب/ ه/ یِ/ تخت/  ِ / خواب/  ِ / چوب/ ی/  ِ/ پیر/ مرد/ فكر/ ی/ بـ/ كن/ هـ)؟؟
2 - پیشوندها، میان‌وندها، پسوندها، شناسه‌ها، نشانه‌های جمع، «ی» نكره، «ان» گذراساز، «ا» دعایی و امثال آنها تك‌واژ هستند (از/ ارز/ ش/ گذار/ ی/ ها/ یِ/ نا/ رو/ ا/ به/ تنگ/ آمده/ ه/ بود/ هـ)
3 - كسره تركیب‌های وصفی و اضافی، واژه هم است (تخت/  ِ / خواب/  ِ / چوب/ ی/  ِ / پیر/ مرد)
4 - فعل، كلا یك واژه است (دست/ از/ پا/ خطا/ نـ/ خواه/ د/ كرد)

نكاتی كه باید در ساختمان واژه در نظر گرفت:
1 - اجزای تشكیل‌دهنده واژه را شناخت (دان/ ش/ سرا: مشتق - مركب)
2 - وندهای صرفی را كنار گذاشت (درختان: ساده/ بهترین: ساده)
3 - به مشابهت‌های ظاهری توجه كرد (گلدان: مشتق/ كاردان: مركب/ سده: مشتق/ تیشه: ساده/ جان ستان: مركب/ دبیرستان: مشتق/ گناهكار: مشتق/ گل‌كار: مركب و...)

نكاتی كه باید در گروه‌های اسمی و نمودارهایشان در نظر گرفت:
1 - هسته و وابسته‌ها مشخص شوند (سه تن جنگ‌جو/ رنگ سبز یشمی/ آن پرنده زیبا/ دختر بسیار مهربان)

نكاتی كه باید در گروه‌های فعلی در نظر گرفت:
1 -
زمان (شنیده‌ام: ماضی نقلی/ ...)
2 - معلوم و مجهول (دید: معلوم/ دیده شد: مجهول)
3 -
ناگذر و گذرا (رفت: ناگذر/ برد: گذرا به مفعول/ نامید: گذرا به مفعول و مسند/ ...)
4 - در چهار جزئی‌های دو مفعولی و یا با مفعول و مسند، نباید «را» را به «به» تبدیل كرد (او را غذا داد/ او را شاعر گفت)
5 - به افعال خاصی توجه كرد «او سخن اهل زمانه را هیچ وزن ننهادی (ماضی استمراری)/ میانه برفتی به تنگی چهار (ماضی استمراری)/ بده داد من كآمدستم دوان (ماضی نقلی)/ بكوبمت زین‌گونه امروز یال (مضارع اخباری)/»
6 - به فعل‌هایی كه به معانی گوناگون می‌آیند توجه كرد «پسر به كار خود بالید (سه جزئی با متمم)/ پسر به خواست خدا بالید (دو جزئی)/ او غذا خورد (سه‌جزئی با مفعول)/ از قضا خورد دم در به زمین (سه جزئی با متمم)»
7 - گاهی اجزای فعل از هم فاصله می‌گیرند كه باید به شكل روان در آورده شود «دل در این پیرزن عشوه‌گر دهر مبند (دل مبند: فعل مركب/ این پیرزن عشوه‌گر دهر: متمم اجباری)/ طی این مرحله بی‌هموهی خضر مكن (طی مكن: فعل مركب/ این مرحله: مفعول)

در مطابقت نهاد و فعل به بعضی موارد خاص توجه شود:
1 - «مردم» اگر به معنی متداول به كار رود فعلش جمع است (مردم دور او جمع شدند) ولی اگر به معنی «آدم» به كار رود، فعل مفرد است (مردم تا زنده باشد او را از قوت چاره نیست)
2 - اگر در گزینه‌ای «هیچ‌كدام یا هیچ‌یك» بیاید، منظور اسم مبهم است نه هیچ‌كدام از گزینه‌ها.

در فرآیندهای وابی به این نكات توجه شود:
1 - هرگز، فتیله، سفید، نامه و... (ابدال)/ خواهر، دست‌بند، مشت‌زن و... (كاهش آوایی)/ سیاست، گیسوان (افزایش آوایی)/ قندان، بتر و... (ادغام)
2 - «یـ» مشدد ربطی به افزایش آوایی ندارد (حیثیت)
3 - در كاهش آوایی، واج نوشته می‌شود ولی خوانده نمی‌شود (خواهر) ولی در ادغام یكی از واج‌ها با دیگری یكی می‌شود (قندان)

در وضعیت واژه‌ها به این موارد توجه شود:
1 - واژه، در قدیم و امروز با یك معنی به كار رفته است (نگاه/ گریه/...)
2 - واژه، علاوه بر معنی قدیم، معنی جدید هم گرفته است (ركاب/ سپر/...)
3 - واژه، معنای قدیم را از دست داده و معنای جدید گرفته است (سوگند/ كثیف/...)
4 - واژه، كاملا متروك و منسوخ شده است (خوالیگر/ آزفنلاك/...)

در ساخت واژه از این روش‌ها بهره گرفته می‌شود:
1 - اشتقاق (مهوش/ تندیس/ رایانه/ وهمناك/...)
2 - تركیب (خشم آهنگ/ گردآمد/ كالابرگ/...)
3 - علایم اختصاری (ساف: سازمان آزادی بخش فلسطین/ هما: هواپیمایی ملی ایران/...)ارسال توسط mohsen
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 بهمن 1389

ریاضی تجربی را چگونه بخوانیم؟

حجم بسیار زیاد و تنوع در درس ریاضی تجربی، عواملی هستند كه بایستی داوطلبین تجربی با برنامهای ویژه و پیوسته، خود را در این درس بسیار مهم برای كنكورسراسری آماده كنند تا به بهترین نتیجه برسند. 

مطالعهی درس ریاضی تجربی را باید بر مبنای سه اصل یادگیری، تمرین و مرور قرار دهیم كه در ذیل به هر یك از این موارد می پردازیم:

یادگیری:

اولین مرحله از مطالعه، یادگیری است كه میتوان گفت، بهترین اصل است؛ چرا كه تا درست و مفهومی یاد نگیریم، نمیتوانیم سؤالات ریاضی را به درستی پاسخ دهیم؛ پس بایستی از تمام ابزارهای موجود برای یادگیری استفاده كنیم. ابزارهای یادگیری این درس عبارتند از: كلاس، جزوه و كتاب درسی. شما داوطلب عزیز تجربی باید به دقت در كلاس، درس را از دبیر بیاموزید، سپس در همان روز، مبحث تدریس شده را از جزوه، مطالعه و مثالها را مجدداً حل كنید.
 
بعد از خواندن جزوه، نوبت به مطالعهی كتاب درسی میرسد كه بایستی خط به خط آن را بخوانید و تمام مثالها و تمرینهای حل شده و حل نشده را حل كنید. تعدادی از تستهای كنكور سراسری، عیناً از مثالها و تمرینها و نكات متن درسی مطرح میشود. توجه داشته باشید برای حل سؤالات ریاضی، تنها یاد گرفتن نكات، قضیهها و فرمولها كافی نیست بلكه بایستی علاوه بر یادگیری و فهمیدن، آنها را به خاطر بسپاریم، چرا كه در جلسهی آزمون، نه كتاب داریم و نه جزوه. 

پس اول به دقت و مفهومی یاد بگیرید و سپس فرمولها و نكات و رابطهها و .... را حفظ كنید. در ادامهی مرحله یادگیری لازم است، تعدادی تست به طور آموزشی از مبحثی كه مطالعه كردید، حل كنید. در حل تست به طور آموزشی، زمان تست زدن مهم نیست، بلكه یادگیری تمام نكات تست و به كار گیری مطالب مطالعه شده در حل تست، مهم است. در هنگام حل تست آموزشی میتوانید از جزوه و یا كتاب درسی و یا حتی پاسخ تشریحی تست كمك بگیرید. تعداد تستهای آموزشی باید به اندازهای باشد كه تمام مطالب درسی در آن مبحث را پوشش دهد.

پس از حل تستهای آموزشی، نوبت خلاصهنویسی است. مباحثی را كه مطالعه و چند تست آموزشی از آن حل كردید را خلاصهنویسی كنید. سعی كنید در خلاصهنویسی، تمام مطالب و نكات مهم را یادداشت کنید. با پایان خلاصهنویسی، مبحث مطالعه شدهی مرحلهی اول مطالعه كه یادگیری است، به پایان میرسد.

تمرین:

اكنون كه درس را خوب یاد گرفته و خلاصهنویسی كردید، بایستی برای تثبیت و تسلط مطالب و نكات درسی و نیز بالا رفتن سرعت تستزنی، تعدادی تست را به صورت تمرینی حل كنید. تستهایی را كه حل نكردید و یا غلط حل كردید، حتماً علامتگذاری كنید، چرا كه در این تستها ضعف دارید و باید آنها را برطرف كنید. 

چون حجم مطالب درسی و تنوع آنها زیاد است، نبایستی تعداد تستهای تمرینی به قدری زیاد باشد كه از مباحث دیگر عقب بیفتید؛ باید تست را به دقت و متناسب با حجم مبحث مطالعه شده انتخاب كنید. اگر مبحثی را به طور كامل نخواندید، به حل تستهای تمرینی نپردازید، مثلاً تا تمام نكات دنباله را یاد نگرفتید، از مبحث دنباله، تست تمرینی حل نكنید. توصیه میكنم، متناسب با هر یك تستی كه از یك مبحث در كنكور سراسری مطرح میشود، حداقل 50 تست به طور تمرینی حل كنید، مثلاً اگر از مبحث مجانبها در كنكور سراسری، یك سؤال مطرح میشود، حداقل باید 50 تست مجانب، به طور تمرینی حل كنید.
در انتخاب تستهای تمرینی، اولویت با تستهای كنكورهای سالهای گذشته است چون هم استاندارد هستند و هم تمام مطالب درسی را پوشش میدهند.

مرور:

چون حجم مطالب در درس ریاضی تجربی زیاد است، لذا ممكن است بعضی از مطالبی كه قبلاً مطالعه كردید، فراموش شود. در این صورت بایستی در فواصل معین، مطالب را مرور و دوره كنیم. در این مرحله از مطالعه هم میتوانیم از جزوه و هم از خلاصهنویسیها استفاده كنیم. پس از خواندن آنها و یادآوری نكات، بهتر است به سراغ تستهای علامتگذاری شده برویم و آنهایی را كه قبلاً اشكال داشتیم، مجدداً حل كنیم و اگر زمان داشتیم، تعدادی تست جدید از آن مبحث را حل كنیم. هر اندازه بتوانیم تعداد دفعات مرور را بیشتر كنیم، آمادهتر شده و حضور ذهن بالاتری برای حل سؤالات تستی پیدا میكنیم. 

مطلب آخر این كه: 

شركت در آزمونهای آزمایشی و هماهنگ شدن با برنامهی آزمونها و استفاده از ابزارهای كمك آموزشی، علاوه بر كتاب و جزوه نظیر DVDهای آموزشی گزینهی دو، بسیار میتواند شما را در كسب نتیجهی عالی در این درس كمك كند و بدانید كه با توكل به خداوند منان و پشتكار و اعتماد به نفس میتوانید بهترین نتیجه را كسب کنید.ارسال توسط mohsen
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 بهمن 1389

موضوعات، سبك طرح دروس پیش‌دانشگاهی و نگارششان و حتی اهداف پیش‌روی مولف محترم كتاب كاملا با مباحث سال دوم و سوم متفاوت است و اگر بخواهیم با همان نگاه سال سوم خود به این كتاب بنگریم با مشكل مواجه خواهیم شد. دین و زندگی پیش‌دانشگاهی در نیم سال اول مبتنی بر مطالبی است كه در وهله اول فهم آنها در اولویت قرار دارد و پس از تفهیم و درك آن مباحث است كه به بررسی نكات عینی داخل كتاب می‌پردازیم.

ما شش درس پیش‌روی خود داریم كه در چینشی منطقی از درس نخست تا درس آخر آن با یكدیگر مرتبط هستند، به‌طور مثال اگر ما نكات پیرامون ذات خداوند را در درس اول متوجه نشویم نمی‌توانیم توحید ذاتی در درس دوم را فرا بگیریم و به تبع آن در فهم توحید افعالی نیز با مشكل مواجه می‌شویم، اگر این مباحث مربوط به توحید نظری (ذاتی - افعالی - صفاتی) را یاد نگیریم. فهم مطالب درس سوم كه نتیجه آنها می‌باشد مشكل می‌گردد و عدم تسلط بر توحید عبادی در درس سوم نقص یادگیری اخلاص در بندگی در درس چهار را در بر دارد و در آن هنگام است كه توبه و بازگشت به این توحید عبادی برای ما در درس پنجم نامفهوم می‌گردد. همچنین عدم تسلط بر توحید افعالی و رابطه اختیار انسان با افعال خداوند سبب آن می‌گردد كه مهمترین درس این كتاب، یعنی قضا و قدر الهی در درس ششم را از دست دهیم. لذا ضروری است كه به نكات زیر در باب هر درس دقت فرمایید:

درس یكم: این درس به برهان امكان و وجوب و اثبات آن می‌پردازد. دسته‌بندی مباحث استدلالی در مقدمه، ارتباط مفاهیم با آیات ابتدای درس، روابط علی معلولی ذیل آیات و همچنین ارتباط میان آیات، اشعار و روایات بخش دوم (خداوند نور هستی) از مهمترین مباحث مطرح و ویژه این درس می‌باشند.

درس دوم: بعد از اثبات وجود خدا در درس نخست به عنوان منشا وجود هستی، در درس دوم به بررسی یگانگی خداوند در ذات، افعال و صفاتش می‌پردازیم. نكته قابل توجه در این قسمت آن است كه نخست هر شاخه از توحید و شرك مرتبط با آن را مستقلا بررسی كنیم، هركدام از تعاریف و توصیفات مربوط به آنها را تقسیم كنیم و بدانیم كه ممكن است هركدام از آن جملات ذیل هركدام از شاخه‌های توحید یا شرك در صورت سوال طرح شود و مفهوم مرتبط با آن خواسته شود، نكته مهم دیگر ارتباط هر آیه یا ذكر و عبارت با توحید مرتبط با آن است. در ضمن مثال‌های توضیحی نیز بسیار مهم است مانند آنكه اعتقاد به خدای آب و خدای باد چه نوع شركی است؟ پاسخ: شرك ذاتی.

درس سوم: این درس در حقیقت ادامه مباحث درس دوم و یا به بیانی بهتر ثمره و نتیجه آن است. نكته قابل توجه و بسیار مهم در مطالعه این درس آن است كه نخست متن درس را مطالعه نمایید زمانی كه تا مباحث دژ مستحكم توحید را خواندید به بررسی آیات ابتدای درس و مفاهیم كلی و جزئی هر قسمت در آن بپردازید، بعد از اتمام این قسمت، بخش پایانی درس یعنی علل عدم تحقق اعتقاد به توحید در زندگی مردم عصر حاضر را مطالعه می‌كنیم، در این مبحث رابطه بین نكات در هر بند بسیار مهم است و دقت خاصی در مطالعه نیاز دارد.

درس چهارم: در حقیقت همان ادامه درس سوم و بیان كامل‌تر آن است. مباحث این درس را می‌توانیم به دو دسته تقسیم كنیم. قسمت اول: تعریف اخلاص و ثمرات آن و قسمت دوم، راه‌های تقویت اخلاص. در قسمت اول: ابتدا مفهوم اخلاص را مطالعه نمایید سپس به بررسی آیات ابتدای درس بپردازید و پس از آن ثمرات اخلاص. شما برای فراگیری مباحث مرتبط با ثمرات اخلاص میتوانید آن را نیز به دو قسمت تقسیم نمایید: 1 - ثمرات اولیه 2 - ثمرات متعالی و سپس نكات مرتبط را به صورت خلاصه‌برداری بنویسید تا بهتر در حافظه شما ملكه گردد.

در قسمت دوم: ما با پنج عنوان مواجه‌ایم، در این بخش نكات ذیل هر تیتر را خوب مطالعه نمایید بالاخص ارتباط نكات هر بخش با یكدیگر و با عنوان آیات با تیتر كه در طرح سوال بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند.

درس پنجم: در واقع این درس راه درمان كوتاهی‌های معنوی و بازگشت به مسیر توحید عبادی را ترسیم می‌كند. مباحث هر بخش را به همان صورتی كه در گذشته گفته بودم به صورت بخش بخش تقسیم نمایید تا بر متن درس تسلط خوبی پیدا نمایید.

توجه داشته باشید نكات پیرامون آیات توبه، پیرایش‌گری توبه روایات و آیه مرتبط با آن و همچنین مراحل توبه از نكات مهم و برجسته‌ای برخوردارند و دقت ویژه‌ای در مطالعه آنها مبذول فرمایید.
درس ششم: شاید به جرات بتوان گفت در میان دروس هر سه كتاب دوم و سوم و پیش از اهمیت خاصی برخوردار است، درسی كه می‌توان آن را به دو بخش كلی تقسیم نمود 1- اختیار و اثبات آن 2- قضا و قدرالهی.

چ1 - بخش اول، اختیار: نخست متن درس را مطالعه فرمایید. دلایل وجدانی - درونی اثبات اختیار را با نكات مرتبط با هر سر تیتر فراگیرید، سپس به بررسی آیات مرتبط با اختیار بپردازید. سپس این بخش را با مطالعه فرایند آگاهی از اختیار به پایان رسانید.

2 - بخش دوم، قضا و قدرالهی: مطالب در این بخش به همراه مثال‌های مرتبط با آن برای فهم بیشتر دانش‌آموزان، از گستردگی خاصی برخوردار است كه شاید یك مقدار پراكندگی مطالب را در بردارد، لذا توصیه می‌گردد عزیزان سعی نمایند این قسمت را به صورت خلاصه‌نویسی فرا گیرند و پس از آنكه مفهوم قضا و قدر برای شما ملكه شد مباحث پایانی درس اعم از علل و روابط عام با اراده خداوند و رابطه اختیار انسان با اراده خدا و ارتباط قضا و قدر و شناخت آن با پیشرفت دانش بشری بپردازید. در پایان، همانگونه كه در گذشته عرض كرده‌ام در مطالعه دین و زندگی، تكرار مفاهیم نقش اصلی در فراگیری را ایفا می‌كند و تست زدن و مرور تستی مانند دروس اختصاصی اهمیت بالای ندارند مگر آنكه هدفمند باشند و خود نیز در خدمت مرور مجدد.


ارسال توسط mohsen
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 بهمن 1389
مشاور تحصیلی
 
«خسته شدم، دیگر حوصلهی درس خواندن ندارم ... خیلی زود انرژیم تموم میشه و ...». 

اینها جملاتی هستند كه بیشتر داوطلبان كنكور در ماه بهمن و اسفند، در جلسات مشاورهای، به عنوان مشكل اصلی خود از آن یاد میكنند و تعداد زیاد داوطلبانی كه در این زمان از سال، به این احساس روحی دچار میشوند، نشاندهندهی فراگیر بودن این موضوع است. البته شاید از نظر داوطلبان كنكور كه تجربهی چنین احساسی را ندارند، این موضوع، غیرطبیعی و نگرانكننده باشد؛ اما تجربهی ما كه هر سال در ماههای بهمن و اسفند با این موضوع مواجه میشویم، نشان میدهد كه اگر اصول مقابله با این احساس به درستی انجام شود، میتواند كمترین اثر را داشته باشد. متأسفانه، بسیاری از داوطلبان كنكور، به دلیل عدم رعایت اصول صحیح مقابله با این موضوع، دچار افت تحصیلی شده و در آزمون كنكور، به نتیجهای كمتر از نتیجهی دلخواه خود دست پیدا میكنند.
 
البته همانطور كه اشاره شد، بیشتر داوطلبان كنكور، دچار این احساس میشوند؛ اما گروهی از داوطلبان، به روند مطالعاتی قبلی خود ادامه میدهند. اگر شما جزو داوطلبانی هستید كه در احساس شما تغییری ایجاد نشده است، نگران نباشید و فكر نكنید که حتماً باید چنین اتفاقی رخ دهد؛ چون در ادامه خواهید دید علت این كه شما دچار این احساس نشدهاید، چه بوده است. یادتان باشد مطالعهی این مقاله برای شما كه هنوز دچار این احساس نشدهاید هم الزامی است؛ چون تجربه نشان داده است، این اتفاق در مورد برخی از داوطلبان در نیمهی اسفند و برخی دیگر، در اواخر اسفند، ممكن است رخ دهد؛ پس اگر دچار این احساس شدهاید، مقالهی زیر را با دقت مطالعه كنید و راهكارهای ارائه شده را نیز انجام دهید و اگر دچار این احساس نشدهاید، نگران نباشید و منتظر ایجاد این احساس هم نباشید، ولی مقاله را با دقت مطالعه كنید، چون شاید این اتفاق برای شما هم رخ بدهد. به همین دلیل در مقالهی این شماره، میخواهیم به علل و راهكارهای مقابله با این موضوع بپردازیم.
 
چرا دچار بیحوصلگی و بیانگیزگی میشویم؟

دلیل بروز این احساس در مورد هر داوطلب، متفاوت است و یك دلیل واحد نمیتواند سبب ایجاد این احساس شود، به همین علت دلایل متفاوتی كه میتواند ریشهی این احساس باشد را مورد بررسی قرار میدهیم.

1- درسهای باقیماندهی قبلی: یكی از مهمترین تفاوتهای ماه بهمن با ماههای مهر و آبان و آذر، وجود درسهای باقیماندهی قبلی است كه در ابتدای مسیر، وجود ندارد. كمی به عقب بازگردید، ابتدای سال تحصیلی را به یاد بیاورید. حتماً یادتان میآید كه تصمیم داشتید، به یك نتیجهی عالی برسید، اما برخی از حوادث و اتفاقات سبب شد تا همهی مراحل، طبق پیشبینیهای شما نباشد و اكنون با درسهای عقبماندهای مواجه هستید كه نمیدانید آنها را چه زمانی باید مطالعه كنید.

واقعیت این است كه حجم درسهای پیشدانشگاهی بسیار زیاد است و داوطلبی كه میخواهد دروس پایه را هم در کنار دروس پیشدانشگاهی مرور كند، قطعاً با مشكلات زیادی مواجه خواهد شد. دغدغه و نگرانی درسهای قبلی كه در ماه بهمن و بعد از امتحانات نیمسال اول ایجاد میشود، یكی از دلایل ایجاد این احساس روحی است.

البته شاید بیشتر این نگرانی، به دلیل احساس كمبود وقت برای جبران این درسها باشد.

2- فشار روحی 7 ماه تلاش: فرآیند فرسایشی و طولانیمدت كنكور، یكی دیگر از دلایل این احساس روحی است. به هر حال، بیشتر داوطلبان كنكور كه تلاش جدی خود را از ماه تیر آغاز كردهاند، تاكنون حدود 7 ماه، بیوقفه تلاش کردهاند. تعدادی از داوطلبان کنکور هم كه تا به حال كم درس خواندهاند این فشار روحی را تحمل كردهاند. شاید بتوان نگرانی را مهمترین عامل فشار روحی دانست و ساعت مطالعهی بالا، نقش چندانی در این عامل نداشته باشد. چه بسا داوطلبانی كه ساعت مطالعهی كمتری داشتهاند، به دلیل ناكامی و عذاب وجدانی كه از كم درس خواندن ایجاد میشود، فشار روحی بیشتری را متحمل شدهاند. متأسفانه، بیشتر داوطلبان كنكور هم در این 7 ماه، تفریحی نداشته و حتی اگر درس هم نخوانده باشند، ذهن آنها درگیر كنكور و مطالعه بوده است.

3- كم رنگ شدن اهداف: شاید مهمترین عامل، ایجاد احساس بیانگیزگی در داوطلبان كنكور باشد. بیشتر داوطلبان به دلیل فعالیتهای روزمره (تستزنی، مطالعه و ...)، فراموش میكنند كه چه هدفی داشتند و برای رسیدن به چه آرزوهایی، شروع به درس خواندن كردهاند. آنچه كه در ابتدای سال سبب میشود، بسیاری از داوطلبان با انگیزه بالا مطالعه كنند، شور و اشتیاق آنها برای رسیدن به اهدافشان است؛ اما با مرور زمان و گذشت چندین ماه از سال تحصیلی، اهداف بیشتر داوطلبان كنكور، كمرنگ میشود و جای خود را به موضوعاتی روزمره و در بعضی مواقع تفریحات جذاب روزانه میدهد. قطعاً یكی از عوامل كمرنگ شدن اهداف داوطلبان كنكور در این زمان، همان درسهای باقیماندهی قبلی است. قطعاً وقتی ما فكر كنیم كه حجم زیادی از آنچه باید مطالعه میكردیم، هنوز باقی مانده است و نتوانستهایم درست به وظیفه خود عمل كنیم، دیگر دستیابی به هدف قبلی را ممكن نخواهیم دانست و خود را برای نرسیدن به هدف، آماده خواهیم كرد و این همان عامل ایجاد بیانگیزگی روحی است. 

اما عدم نتیجهگیری هم میتواند دلیل دیگر كم رنگ شدن اهداف داوطلبان كنكور باشد.

4- عدم نتیجهگیری: احساسات ما همیشه در نتایج ما مؤثر است. درسهای عقبماندهی قبلی، فشار روحی 7 ماه تلاش و ... سبب میشود تا در ماه بهمن، برخی داوطلبان به نتایج دلخواه خود دست پیدا نكنند و همین عاملی برای ایجاد احساس خستگی روحی خواهد بود. وقتی نتیجهی خوبی از تلاشهایمان نمیگیریم، اولین احساسی كه در ما ایجاد میشود، ناامیدی است كه خود سبب افت ساعت مطالعه هم خواهد بود. متأسفانه بسیاری از داوطلبان كنكور میخواهند خیلی زود به نتایج دلخواه خود دست پیدا كنند و شاید همین عجول بودن یكی از عوامل این ناامیدی، باشد.

5- افت ساعت مطالعه در ماه: تمامی عوامل فوق سبب میشود تا ساعت مطالعه و میزان تلاش بسیاری از داوطلبان كنكور در این ماه افت كرده و كمتر تلاش كنند و قطعاً این خود عاملی بر ایجاد احساس خستگی روحی خواهد بود. وقتی شما كمتر تلاش میكنید، احساس نتیجه نگرفتن در شما بیشتر تقویت میشود و طبق چرخه (باور- رفتار) خودتان را به عنوان فردی موفق، باور نمیكنید. چرخه (باور- رفتار) نشان میدهد كه ما وقتی رفتارهایمان در جهت اهدافمان نباشد، باور منفی در مورد خودمان، در ذهنمان شكل میگیرد و این سبب تقویت رفتارهای نادرست میشود و تكرار رفتار نادرست (مثل تنبلی)، سبب میشود تا بیشتر باورمان شود كه نتیجه نمیگیریم و ... این چرخه همین طور ادامه پیدا میكند و عامل ایجاد خستگی روحی میشود.

6- پنج ماه پرفشار پیش رو: واقعیت این است كه از ماه بهمن، فشار مطالعاتی بیشتر شده و روند تدریس دبیران و برنامهی آزمونها، سرعت بیشتری پیدا میكند که شاید علت این موضوع، تمایل مدارس و مؤسسات به اتمام بیشتر مباحث درسی قبل از دورهی مطالعاتی نوروز باشد. در تعطیلات عید هم كه داوطلبان كنكور باید بیشتر زمان خود را به مطالعه بپردازند. در ماههای اردیبهشت و خرداد هم به دلیل نزدیك شدن به كنكور و افزایش اضطراب، فشار روحی زیادی به داوطلبان وارد خواهد شد. فكر كردن به همین عوامل نیز میتواند، سبب ایجاد خستگی روحی شود.
 ادامه مطلب
ارسال توسط mohsen
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 بهمن 1389
با سلام وعرض پوزش بخاطر مشکل پیش آمده تا بر طرف شدن مشکل ورود به کتابستان از آدرس زیر استفاده کنید:                             www.banke-ketab.ORQ.ir

ارسال توسط mohsen fathi
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1389

10عقیده که شما را در زندگی عقب نگه می دارد

در زیر به برخی از این باورها و اعتقادات اشاره می‌کنیم. آیا این اعتقادات را در خودتان می‌بینید و اگر دیدید سعی کنید آنها را تغییر دهید.

۱.اگر در چیزی شکست خوردی، فردی مغلوب هستی!

این باور معمولاً در مدرسه و در روزهایی که می‌خواهیم وارد بزرگسالی شویم، شکل می‌گیرد. تشویقمان می‌کنند که به هر قیمتی که شده موفق شویم. من اگر شکست بخورم، که بسیار هم پیش می‌آید، دوباره تلاش می‌کنم، اینقدر آن را امتحان می‌کنم تا بالاخره موفق شوم. اگر باور داشته باشید که اگر در کاری شکست بخورید، فردی شکست‌خورده هستید، یعنی همه آدم‌های دنیا شکست‌خورده هستند. اجازه ندهید چنین باوری شما را از زندگی عقب بیندازد. یک باور جدید جای آن بگذارید.

۲.تا وقتی خراب نشده، چرا باید عوضش کنیم؟

منظورم عوض کردن به منظور عوض کردن نیست. درمورد ارتقاء وسایل، فرایندها و … صحبت می‌کنم. برای حرکت کردن با سرعت زندگی ما نیاز به تغییر داریم و خیلی وقت‌ها با کسانی برخورد می‌کنید که مخالف تغییر هستند. تا می‌توانید از چنین افرادی دوری کنید. اگر می‌بینید چیزی را می‌توانید ارتقاء دهید، معطل نکنید.

۳.به اندازه کافی برای اینکار استعداد نداری!

هیچ‌کس در دنیا تا زمانیکه کاری را شروع نکرده، مهارت کافی برای آن را ندارد. اگر می‌خواهید کاری را انجام دهید فقط کافی است که شروع کنید. از اینکه ممکن است در برای تحصیل در رشته حسابداری نتوانید وارد دانشگاه شوید استرس به خودتان راه ندهید، فقط کافی است شروع کرده و تلاش کنید تا به آن دست پیدا کنید. اینترنت خیلی بیشتر از آنچه که در دانشگاه یا مدرسه به شما یاد می‌دهند اطلاعات دارد پس فقط کافی است که دنبالش باشید.

۴.برای امتحان کردن یک کار تازه دیگر پیر شده‌ای!

متوسط امید به زندگی در کشورهای پیشرفته، برای مردها ۷۵ و برای زنان ۷۹ سال است. مطمئن باشید این عدد تغییر خواهد کرد و خیلی زود این سن به ۱۰۰ سال خواهد رسید. این یعنی ما هیچوقت برای شروع کردن یک کار جدید پیر نیستیم. امتحان کردن یک کار تازه بهترین راه برای فعال نگه داشتن مغز و بالا بردن انگیزه برای زندگی است. مردم ما انتطار دارند تا ۷۵ سالگی عمر کنند، و فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ تا همین سن بیشتر عمر نمی‌کنیم! اگر انتظار داشته باشیم که تا ۱۰۰ سالگی زنده بمانیم، مطمئناً تغییرات بیشتری در زندگیمان ایجاد می‌کنیم و کمتر خودمان را منحصر به زمان می‌کنیم. امتحان کنید.

۵. دیگران شما را کنترل میکنند.

این شما هستید که خود را کنترل می‌کنید نه هیچ چیز دیگری. هیچکس در این دنیا شما را کنترل نمی‌کند، این شما هستید که نیروی درونتان را کنترل می‌کنید. شما برای زندگی به هیچکس و هیچ‌چیز جز خدا نیاز ندارید، پس زندگیتان را کنید و سرنوشتتان خود رقم بزنید.

۶. شما به حساب نمی‌آیید.

این واقعیت که زنده‌اید نشان می‌دهد که فرد خاصی هستید. اگر می‌خواهید فردی خاص و خارق‌العاده باشید، باید تلاش کنید. تک‌تک ما استعداد خاصی داریم که از آن بی‌خبریم و هنوز کشفش نکرده‌ایم. برای اینکه ببینید واقعاً به چه چیز علاقه‌مندید، همه چیز را امتحان کنید. من واقعاً به تغییر اعتقاد دارم. مجبور نیستید همه عمرتان یک کار را انجام دهید. سبک زندگیتان را بارها و بارها تغییر دهید تا راهی را پیدا کنید که دوست دارید.

۷.دنیا به دور تو نمی‌چرخد!

کل دنیا فقط درمورد شماست. هر فرد در این سیاره دنیای جداگانه‌ای دارد که در دستان خودش است. طوری‌که شما دنیا را می‌بینید با طوری‌که من می‌بینم متفاوت است و نگرش من هم با یک نفر دیگر متفاوت است. پس دنیا مربوط به شماست. حالا بگویید برای تغییر دنیا چه می‌خواهید بکنید؟

۸. هیچ‌کس تو را باور ندارد.

من تور را باور دارم اما نظر من هیچ ارزشی ندارد، نظر هیچ‌کس ارزشی ندارد. سعی کنید خودتان را باور کنید و نیازی نداشته باشید که کسی دیگر باورتان کند. به محض اینکه خودتان، خودتان را باور کردید، بقیه هم باورتان خواهند کرد اما شما به باور آنها نیازی نخواهید داشت.

۹.هیچوقت نمی‌توانی آنقدر پول دربیاوری!

من این حرف را بارها شنیده‌ام. شما دقیقاً به همان اندازه که از خودتان انتظار دارید پول درخواهید آورد. اگر من به خودم بگویم که هیچ راهی نیست بتوانم این مقدار پول را دربیاورم، مغزم هم به دنبال راهی برای به دست آوردن آن مقدار پول نخواهد گشت. اما اگر اینقدر قاطع باشم که این مقدار پول را به دست بیاورم، مغزم راهی برای به دست آوردن آن پیدا خواهد کرد.

۱۰.در این مورد هیچ کاری از دستت برنمی‌آید!

مزخرف است! شما می‌توانید هر جنبه از زندگیتان را که بخواهید تغییر دهید. بعضی‌ها هیچ‌وقت این باور را کنار نمی‌گذارند و واقعاً خجالت‌آور است. زندگی واقعاً سخت است و دل شیر می‌خواهد برای تغییر آن پیش‌قدم شوید اما بدانید که از عهده آن برمی‌آیید. باید بدانید که چه می‌خواهید و برای رسیدن به آن چه قدم‌هایی باید بردارید.ارسال توسط mohsen
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1389

کلمه ها عقاید شکل گرفته و افکار بیان شده هستند به عبارت ساده آن چه می گویی فکری است که بیان می شود. کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی و امورمان شکل می دهند.

کلمه ها عقاید شکل گرفته و افکار بیان شده هستند به عبارت ساده آن چه می گویی فکری است که بیان می شود. کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی و امورمان شکل می دهند. .

امروزه ثابت شده که کلمات منفی نیروی منفی به سمت شخص می فرستند و او را به سمت منفی و بیماری سوق می دهند! به طور مثال وقتی به ما می گویند خسته نباشی در اصل خستگی را به یادمان می آورند و ناخودآگاه احساس خستگی می کنیم (با خودتان امتحان کنید) اما اگر به جای آن از یک عبارت مثبت استفاده شود نه تنها نیروی از دست رفته، ترمیم و خستگی جسم را از بین می برد بلکه نیروی مثبت و سازنده ای را به افراد هدیه می دهیم.

مثال:

به جای پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود
به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت
به جای دستت درد نکنه ؛ بگوییم : ممنون از محبتت، سلامت باشی
به جای ببخشید مزاحمتون شدم؛ بگوییم : از این که وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم
به جای لعنت بر پدر کسی که اینجا آشغال بریزد؛ بگوییم: رحمت بر پدر کسی که اینجا آشغال نمی ریزد
به جای گرفتارم؛ بگوییم : ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود
به جای دروغ نگو؛ بگوییم : راست می گی؟ راستی؟
به جای خدا بد نده؛ بگوییم : خدا سلامتی بده
به جای قابل نداره؛ بگوییم : هدیه برای شما
به جای شکست خورده؛ بگوییم : با تجربه
به جای مگه مشکل داری؛ بگوییم : مگه مسئله ای داری؟
به جای فقیر هستم؛‌ بگوییم : ثروت کمی دارم
به جای بد نیستم؛ بگوییم :‌ خوب هستم
به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییم : مناسب من نیست
به جای مشکل دارم؛ بگوییم : مسئله دارم
به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییم : چندان هم راحت نبود
به جای فراموش نکنی؛ بگوییم : یادت باشه
به جای داد نزن؛ ‌بگوییم : آرام باش
به جای من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم :‌ من سالم و با نشاط هستم
به جای غم آخرت باشد؛ بگوییم : شما را در شادی ها ببینم

به جای چقدر شکسته شدی!
به جای چرا اینقدر موهات را سفید کردی!
به جای چقدر پیر شدی!
اگر حرف مثبتی نداریم بزنیم، بهتر است سکوت پیشه کنیم!


شما هم می‌توانید به این لیست مواردی رو اضافه کرده و برای دیگران بفرستید ...


وقتی بعد از مدتی همدیگر را می‌بینیم، به جای توجه کردن به نقاط ضعف همدیگر و نام بردن از آنها مثل:
"
چقدر چاق شدی؟"، "چقدر لاغر شدی؟"، "چقدر خسته به نظر می‌آیی؟"، "چرا موهات را این قدر کوتاه کردی؟"، "چرا ریشت را بلند کردی؟"، "چرا توهمی؟"، "چرا رنگت پریده؟"، "چرا تلفن نکردی؟"، "چرا حال مرا نپرسیدی؟" و ...

بهتر است بگوییم : "سلام به روی ماهت"، "چقدر خوشحال شدم تو را دیدم"، و ... عبارات دیگری که نه تنها بیانگر نقاط ضعف طرف مقابل ما نیست بلکه نوعی اعتماد به نفس را به مخاطبمان القاء میکند. البته اگر اصراری نداشته باشیم که حتماً درباره ی همدیگر اظهار نظر کنیم؛ وگرنه می‌شود که درباره ی موضوعات مشترک، البته در محوریت مثبت با هم صحبت کنیم و با مصاحبت و تداوم دوستی با یکدیگر لذت ببریم
برچسب ها: لیست انرژی،
ارسال توسط mohsen
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1389

خواستنی از جنس آتش اشتیاق , سوزان و ملتهب , مثه نیاز یه ماهی به آب برای حیات. عین نیاز زندگی به امید برای نبریدن و تلاش.حسی که تو رو به ادامه دعوت می کنه , تشویقت

 

می کنه و بهت انرژی می ده. چیزی که برای خواستنش تردید نداری , اون طور می خواهی که نرسیدن بهش برات زجره , رنجه , عذابه, و رسیدن بهش واست بالاترین شوق و لذتی که

 

می تونی تصور کنی. هر چیز نهایی داره , بهای خواسته تو چقدره؟ چه بهایی داره. بهای خواسته تو چقدره؟ چه بهایی واسه دریافت خواسته ات بپردازی ؟ از چه چیزارزشمند و عزیزی

 

واسه رسیدن بهش می گذری و مایه می ذاری؟واسه رسیدن به همو ن رویای شیرینی که نمی تونی فراموشش کنی , نمی تونی جاشو با هیچی پر کنی . اون چیز مقدس و عزیزی که

 

قلب و روح و جسم و تموم وجودت خواهش رسیدن به اون خواسته است. چند بار ناخواسته تو محاصره ابرهای تیره تردید و نا امیدی صدای تو گوشت زمزمه کرده , افسوس ,حیف که

 

نمی شه , کاش ممکن بود, اما ممکن نیست. همون صدایی که گاهی جرات تلاش و تجربه ثمره تلاشتو ازت می گیره.و یه روز ممکنه به خودت بگی و ببینی , تحت تاثیر اون صداها نا

 

خوانده , تو از یاد بردی . خواستنی که از عمق وجود باشه , نتونستن و نشدن سرش نمی شه , مگه بچگی هاتو از یاد بردی, که وقتی یه عروسک یا یه ماشین پشت ویترین اسباب بازی

 

فروشی چشمتو می گرفت هیچ منطقی پاهای معصومت واسه گذشتن از اون خواسته مردد نمی کرد.

 

تو اون عروسک یا ماشین رو می خواستی , اون طور می خواستی که هیچ منصرف نمی شدی. اون طور پاش وامی ستادی که صاحب اول و آخرش فقط خودت بودی!

 

چطوری اون لحظه نمی شه و نمی تونم و حالا بعدا پدر و مادرت رو نمی فهمی و قبول نمی کردی؟

 

اون طور اونو نی خواستی که نشدن برات بی معنی بود. تکان نخوردن و سفت و سخت استادن و پافشاریت جلوی اون اسباب بازی تا لحظه که بهش برسی رو از یاد بردی؟چطوری یادت

 

رفته خواستن, نتوانستن رو نی پذیره, اشتیاق رسیدن به یه آرزوی قلبی نتونستن و نشدنو نمی فهمه , خواستن فقط یه معنی داره اونم توانستنه؟!!چطور شد که امروز ما بدون این که

 

متوجه بشویم. نخواستن رو با نتوانستن عوضی گرفتیم؟ چون به درستی پی نبردیم اون جا که نتوانستیم به سبب این بود که واقعا نخواسته بودیم. اگر فقط بخوای و باور کنی که بهش

 

می رسی کل قانونمندی های کائنات همسو با تو می شه.خواستن به تو نیرو و انرژی می ده که تموم درهای بسته رو به روت باز می کنه و تو رو با تلاشی تجهیز می کنه که با قدرتی

 

عظیم فقط رو یه نقطه متمرکز شده که بی شک تو رو به کامیابی می رسونه مهم ایمان و اعتقادت به خواستته , خواستن رویایی که فکر رسیدن بهش , عشق و تقلا و تلاش رو در تو

 

زنده و صد برابر می کنه همون که تو رو مشتاق تلاش می کنه.

 

اگه چیزی که تو رو به تلاش کردن تشویق می کنه همون شعله داغ اشتیاقه , دیگه هیچ مانعی تو رو نمیترسونه , هیچ نگرانی دلت رو نی لرزونه , همه خواسته هات توی یه هدف جمع

 

می شه او هدف اولویت اول و شماره یکی که همه چیز تابع اونه. و اگه چیزی هست که این جور می خوایش و این قدر برات عزیزه هیچی مانع رسیدنت به اون نمی شه.هیچ قدرتی تاب

 

ایستادن مقابل خواسته قلبی تورو نداره. اگه عشقت به آرزو و هدفت در اون حد متعالی و بالای خودشه , اگه آرزوی رسیدن به خواسته ات اون طور تو رو بی تاب و بی قرار می کنه که

 

شب و روز بهش فکر می کنی , از همین حالا تو رو می بینم که به خواسته ات رسیدی و اگه بهش نرسی مقصر فقط خودتی.هر چه خواسته تو متعالی و بزرگ تر باشه باید بهای

 

بیشتری روی براش بپردازی پس اگه به خواسته ات نرسیدی یا اون قدر برات ارزش نداشت و نمی خواستیش که همپای بهاش براش خرج کنی و سختی و رنجش را واسه رسیدن به

 

گنجش به جون بخری یا تو روزمرگی و بطالت زیر خروارها یاس و ترس دفنش کردی و واسه تبرئه خودت وقتی یادش افتادی فقط سری از افسوس تکان دادی و گفتی افسوس که رویای

 

من شدنی نبود. یادت باشه هیچ قدرتی غیر از خودت نمی تونه مانع رسیدن به خواسته هات بشود. وقتی با بی رحمی به نا امیدی و یاس اجازه می دی رویا تو را ازت بدزده و با خودش

 

ببره وقتی خودت واسه دفاع از رویات جلوی ترس هات نمی استی از کی توقع داری برات این کار رو بکنه ؟ وقتی اون خواسته برات اون قدر ارزشمند نبوده که بهای لازم رو بپردازی

 

چطوری توقع داری اونو به رایگان و به سادگی به دست بیاری و به سادگی طعم شیرین رسیدن به آرزوی قلبیتو بچشی؟

 

و چه غم انگیز است کهیه عمر فقط به خاطر ترس تو زندگی در جا بزنی که اصلا دوستش نداری , اون زندگی ای که با روحیات و خواسته ات تو هیچ تناسبی ندارد و فقط به خاطر این که

 

جسارت ترکشو نداری به خاطر این که جسارت کنار گذاشتن ترستو از یاد بردی و به طعم تلخ اشتباه عادت کردی تحملش می کنی.کی یادت داد معنی زندگی محدود به تکرار عادت

 

هاست؟ اخرش چی؟ جاذبه این تکرارهای بی اراده حداکثر تا چند سال دیگه دوام دارد؟ بالاخره تاریخ انقضا اونم می رسه؟ گاهی به سبب ترسی که بهش چسبیدیم حتی متوجخ نیستیم

 

ترس از یه اتفاق ممکنه خیلی وحشتناک و زجر اور رخداد اون اتفاق باشه و مثه یه عمر تحمل رنج واقعی به خاطر ترس از رنج احتمالی اینده کسی چه می دونه اگه با تموم وجودت برای

 

رسیدن به رویات تلاش کنی چی پیش می آید؟ یه نگاه به دیروزت بنداز, اگر راضیت کرد جا پای دیروزت بذار اگه غمگینت کرد , اگه اون قدر رنجت می ده که حتی دلت نمی خواد به مرورش

 

برپردی دیگه اشتباه دیروز رو تکرار نکن.

 

اگه دیروز و امروز و فردات تو سیاهی و غم و غصه مثل همن , کوتهی از خودته که هنوز به خودت نیومدی و هوشیار نشدی و نخواستی و فقط نخواستی تا بتونی به بهترین ع تغییرش

 

بدی زندگی بی لطفی که فقط از سر عادت به تکرارش ادامه مشغولی ارزش زندگی کردن داره؟تنها فاصله تو با بزرگ ترین رویا ها و عزیزترین آرزوها ت فقط خواست و اراده خودته! چ.ن

 

خواسته عمیق و قلبی تو به پشتوانه بیشترین تلاشت عامل شکوهمندترین تغییرات مثبت زندگیته تا کی نرسیدن به آرزو های قشنگتو گردن نتونستنی ها می ندازی ؟ کافیه با خودت

 

روراست باشی کلاهتو قاضی کنی ببینی نخواستی یا نتونستی.
برچسب ها: مشاوره،
ارسال توسط mohsen fathi
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1389

مهمترین هدف برای هر فرد دستیابی به آن سبک از زندگی است که دلخواه او است. به قول این جمله معروف هنری تورو: همیشه با ضرب طبل خودتان حرکت کنید، مهم نیست که صدای آن چقدر ضعیف یا دور باشد، برای تکامل خود زندگی کنید نه برای آنچه دیگران خواهند گفت. ۱۰ قانون جادویی برای موفقیت را به کار گیرید تا موفق باشید:

۱) اهداف خود را بنویسید: اگرچه این پیشنهاد کمی تکراری و پیش پا افتاده است ولی نتایج خارق العاده خواهد داشت و سرعت شما را در رسیدن به موفقیت دو برابر خواهد کرد.

۲) توانایی های خود را نشان دهید: موفقیت در زندگی مستلزم آن است که توانایی ها را نشان دهیم، سخت کار کنیم و هر روز گام های بلندتری نسبت به دیروز برداریم.

۳) مشکلات را از میان بردارید: رمز موفقیت انسان های موفق این است که به جای آنکه مشکلات را تحمل کنند، با شکیبایی وقت خود را صرف تفکر در مورد آن کرده و آنها را یکبار و برای همیشه از میان بر می دارند.

۴) مدیریت محیط را بر عهده بگیرید: انسان های موفق به خوبی می دانند که مدیریت فضا بسیار مهم تر از مدیریت زمان است.

 

۵) هر روز مطالعه کنید و یک مطلب جالب و مفید بخوانید: اگر روزانه تنها ۲۰ دقیقه را به مطالعه اختصاص دهید تا انگیزه شما را تقویت کند و اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار دهدزندگیتان به کلی متحول خواهد شد.

۶) در دانشگاه متحرک ثبت نام کنید! به هنگام رانندگی به نوارهای جالب و انگیزه بخش، گوش کنید و ذهن خود را با بهترین اطلاعات پر کنید.

۷) از یک گروه مشاوره استفاده کنید: این گروه شامل افرادی است که شما را در رسیدن به موفقیت یاری نمایند. هر چند وقت یک بار با تشکیل جلسه با اعضای این گروه و مشورت،بخواهید که شما را راهنمایی و آموزش دهند.

۸) بر ارزش های خود تاکید کنید: مرتبا یادآوری کنید، برای شما چه چیزی مهم است، یادآوری ارزش ها، شما را به موفقیت خواهد رساند.

۹) تفریح را فراموش نکنید: با دوستان خود شاد باشید، بخندید و خوش بگذرانید این تفریحات برای شما بسیار مفید خواهد بود.

۱۰) سپاسگزار باشید: همیشه از خود بپرسید در هفته گذشته چند روز خوب داشتید؟ سعی کنید علت خوب بودن روزهایتان را پیدا کنید و بیشتر به آنها توجه کنید.برای موفقیت از بهترین منابعی که در دسترس تان است استفاده کنید. کامیابی در چند قدمی شما است.          
برچسب ها: مشاوره، 10قانون جادویی برای موفقیت،
ارسال توسط mohsen fathi
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 28 دی 1389

شنیدن سخن پیران خردمند و مطالعه آثار و تجربه­‌های آنان، برای جوانان فرهیخته و فرهنگ‌دوست و آینده‌ساز، روشنی‌بخش جان و مایه تجربه گران است. یکی از این آثار فاخر و ارزشمند، کتاب قابوس‌نامه، نوشته­ عنصرالمعالی کیکاووس بن وشمگیر است که مشتمل بر پندها و درس­های زندگی­‌ساز برای فرزندش گیلانشاه است.
او ضمن سفارش فرزندش در به کارگیری پندهای پدر می­گوید: "که اگر از گفتار من بهره‌مند نشوی، دیگرانی هستند که این سخنان را غنیمت می‌شمرند و آنها را به کار می­بندند و از ثمره آن برخوردار می­شوند."

در شکرگزاری خداوند بخشنده

بدان که شکر نعمت خدا کردن، بر همه واجب است؛ به اندازه‌ای که خداوند دستور داده است، نه به میزان حقی که او بر ما دارد. آگاه باش که نماز و روزه، مخصوص خداوند است. در این کار کوتاهی مکن که چون در امر مخصوص خدا کوتاهی کنی، از دیگر کارها هم بازخواهی ماند و بدان که خداوند نماز را با همه دین برابر دانسته است.

زنهار که پندار بیهوده در دل خود راه ندهی و نگویی که می­توان در کار نماز کوتاهی کرد که اگر از سر دین­داری این نکته را یاد نگیری، به موجب عقل فراگیر، که نماز چندین فایده دارد:

اول اینکه هرکس نماز بخواند، همیشه لباس و تن او پاک است و در هر حالی، پاکی بهتر از پلیدی است. فایده دیگر نماز خواندن، این است که از تکبّر، خواهی رست؛ زیرا بنیاد نماز بر فروتنی نهاده شده است. چون آرامش طبیعت و سرشت آدمی ‌بر تواضع است، هنگامی‌که جان خود را به فروتنی عادت دهی، جسم تو نیز بدان عادت می­کند.

دیگر اینکه همه خردمندان می­دانند هر کس که می­خواهد همانند گروهی شود، باید با آنان دوستی و هم­نشینی کند. خواهان نیک‌بختی و سعادت باید پیرو فرمان الهی باشد و به اتفاق همه­ خردمندان هیچ دولتی از دولت اسلام نیرومندتر و هیچ امری نافذتر از اوامر اسلام نیست. پس اگر می­خواهی همیشه در آسایش و راحتی و نعمت باشی، دوستی و هم­نشینی اهل دولت اسلام یعنی پیامبر و اهل بیت‌(ع) را طلب کن و برخلاف این رفتار مکن که در غیر این صورت، بدبخت و زیان­کار خواهی شد.

برحذر باش از اینکه در نماز سبکی و مسخرگی کنی و رکوع و سجود را ناتمام و ناقص انجام دهی، که این کارها موجب هلاک دین و دنیای آدمی‌است.

در شناختن حق پدر و مادر

بدان ای پسر! خداوند پدر و مادر را علت به وجود آمدن فرزند کرد. چون اصل آدمی ‌پدر و مادر اوست و کمترین دلیل احترام به پدر و مادر این است که هر دو واسطه میان تو و آفریدگار تو هستند. پس به همان اندازه که برای آفریدگار خود و خودت احترام قائل هستی، واسطه را نیز به همین اندازه باید احترام بگذاری و مواظب باشی که رنج پدر و مادر را بی­‌ارزش نشماری، که خداوند درباره حقِ پدر و مادر، انسان را بسیار مؤاخذه می­کند.

پس چون در حق آنان کوتاهی کنی، شایسته هیچ نیکی نخواهی بود؛ زیرا با مردمان حق‌ناشناس، نیکی کردن از بی­خردی است. پس تو نیز از روی خرد با پدر و مادر خود، چنان کن که می­خواهی فرزندان تو با تو کنند. طبیعت فرزند تو نیز به سرشت تو می­ماند؛ زیرا فرزند چون میوه است و پدر و مادر چون درخت، هر اندازه درخت را بهتر نگه داری، میوه او بهتر می­شود.

و برحذر باش از اینکه به خاطر میراث، مرگ پدر و مادر را طلب کنی؛ زیرا بدون مرگ آنان هم، خداوند روزی مقدر تو را به تو می­رساند؛ زیرا روزی از پیش معین شده و قسمت ازلی هرکس را بدو می­دهند.

برتری خرد و هنر بر نژاد

بدان ای پسر! بزرگی از آن خرد و دانش است نه از آن نژاد، و به آن نامی ‌که پدر و مادر بر تو نهاده­‌اند بسنده مکن؛ زیرا آن نام، نشانی بیش نیست. نام آن است که تو با علم و هنر بر خود می­گذاری. زبان را به خوبی و هنر عادت ده و جز به خوب سخن گفتن، آن را میاموز؛ زیرا زبان تو پیوسته آن چیزی را می­گوید که تو او را بدان سو می­رانی و عادت می­دهی و گفته­اند: زبان هر کس بهتر و خو‌ش‌­تر باشد، دوست­داران و هواداران بیشتری خواهد داشت.

تلاش کن که سخن سنجیده و مناسب بگویی، که سخن نابجا و نامناسب، اگرچه خوب هم باشد، زشت و ناپسند جلوه می­کند. از سخنِ زحمت­‌ افزا پرهیز کن. تا از تو چیزی نپرسند، سخن مگو و از گفتار بیهوده بپرهیز. چون از تو سخنی پرسیدند، جز راست مگو، و تا نخواهد، کسی را نصیحت مکن؛ به‌ویژه کسی را که پندشنو نباشد، و در جمع هیچ­‌کس را نصیحت مکن که گفته­‌اند: پند دادن در جمع، سرزنش کردن است.

به همان اندازه که در سخن خوب گفتن بخل نمی­کنی، اگر توانستی در بخشش مال هم بخیلی مکن؛ زیرا مردم زودتر به مال فریفته شوند تا به سخن. از رفتن به جاهای بد نام بپرهیز و از دوست بداندیش و بدکار، دوری کن و به خویشتن فریفته مشو و درباره ارزش خود اشتباه مکن. در شوره‌زار کشت مکن که محصول نمی‌دهد و رنج بیهوده بردن است؛ یعنی با مردمان حق‌ناشناس نیکی و انسانیت کردن، مانند تخمی‌است که در شوره‌زار بیفکنی.

برای پیشامد­های نیک و بد، شاد و اندوهگین مشو که این کار کودکان است، و در این اخلاق بکوش که برای هر کار بیهوده و باطلی، حال تو دگرگون نشود که بزرگان به هر کاری دگرگون نمی­‌شوند. هر شادی‌ای که به غم می‌­انجامد، آن را شادی به حساب میاور. هنگام ناامیدی، امیدوار باش و ناامیدی را به امید پیوسته­ دان و امید را به ناامیدی، و نتیجه همه­ کارهای جهان را به گذشتن و گذرا بودن بشناس.

خویشتن را به آموختن فرهنگ و هنر برانگیزان، و این مهم برای تو به دو صورت حاصل می­شود: یا با به کار بستن چیزهایی که می­دانی، یا با آموختن آنچه نمی­دانی.

برای آموختن، زمان خاصی معین مکن. در هر وقت و هر حال که باشی، پیوسته در این فکر باش که یک لحظه خود را بدون آموختن از دست ندهی. اگر در زمان استاد دانایی نیافتی، از نادانان باید علم بیاموزی؛ زیرا دانش را باید از نادانان هم آموخت.

به هیچ‌کس بدی میاموز؛ زیرا بدآموزی، مانند انجام دادن بدی است. اگر کسی تو را بیازارد، هر چند بی­گناه باشی، تو سعی کن او را نیازاری؛ زیرا بی‌آزاری خود انسانیت است و گفته­‌اند اصل مردمی‌و انسانیت، بی­‌آزاری است؛ پس اگر تو انسانی، بی‌آزار باش.

اگر برای یکی از بستگان تو مشکلی پیش آید، در دفع آن بکوش. از بذل مال و رنج خود دریغ مکن، اگرچه او دشمن و بدخواه تو باشد؛ زیرا اگر او در آن حال ببیند که تو به یاری او آمده­‌ای، شرمنده می­­شود و آن دشمنی به دوستی می­‌گراید.

به مردمان دانا و سخندان که به دیدار تو می‌ آیند، احترام بگذار و به ایشان احسان کن تا به دیدار تو مشتاق باشند. بدترین مردمان کسی است که مردم به دیدار او نروند و بدو سلام نکنند.ارسال توسط mohsen fathi
(تعداد کل صفحات:6)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما جهت گیری مطالب ارسالی توسط نویسندگان در چه زمینهای بیشتر باشد؟

پیوند های روزانه
خبرهای علمی روز
دانلودهای مورد نیاز
جهت دریافت اخرین نسخه فلش پلیر بروی آیكن زیر كلیك كنید.
سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic